Zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

Abstract
Bakalářská práce se zabývá zaměstnáváním osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. Cílem je zjistit faktory, které ovlivňují osoby se zdravotním postižením při výběru zaměstnání na chráněném trhu práce spadajícího do působnosti Úřadu práce Semily. Teoretická část se věnuje základním pojmům, které se týkají osob se zdravotním postižením, trhu práce a politiky zaměstnanosti. Empirická část je zaměřena na zjišťování názorů osob se zdravotním postižením, které hledají vhodné zaměstnání na chráněném trhu práce. Závěr práce je věnován zhodnocení zkoumání včetně predikce, jak by se měla tato oblast vyvíjet do budoucna.
The bachelor's thesis deals with the employment of people with disabilities in the protected labor market. The aim is to find out the factors that influence people with disabilities when choosing a job on the protected labor market under the jurisdiction of the Semily Labour Office. The theoretical part is devoted to basic concepts related to persons with disabilities, the labor market and employment policy. The empirical part is focused on ascertaining the opinions of persons with disabilities who are looking for suitable employment on the protected labor market. The conclusion of the thesis is devoted to the evaluation of the research, including a prediction of how this area should develop in the future.
Description
Subject(s)
chráněný trh práce, osoba se zdravotním postižením, politika zaměstnanosti, postižení, úřad práce
Citation
ISSN
ISBN