Aplikace prvků štíhlé výroby

Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na téma zeštíhlování a optimalizaci výrobního procesu ve vybraném podniku. Teoretická část práce pojednává o vývoji koncepce štíhlé výroby, o moderních analytických metodách, a osvojení tzv. štíhlého myšlení dnešními firmami v rámci maximalizace přidané hodnoty produktů. V praktické části jsou získané poznatky aplikovány v rámci situační analýzy společnosti ML Tuning a následně použity při sestavení plánu pro zeštíhlení vybraného výrobního procesu.
This bachelor thesis focuses on the topic of lean manufacturing and optimization of the production process in a selected company. The theoretical part deals with the development of the concept of lean manufacturing, modern analytical methods, and the adoption of lean thinking by today's companies in maximizing the added value of products. In the practical part, the acquired knowledge is applied during a situation analysis of the company ML Tuning and subsequently used in compiling a plan for streamlining the current production process.
Description
Subject(s)
Výrobní procesy, štíhlá výroba, VSM, Špagetový diagram, ML Tuning, kardan, plýtvání, přidaná hodnota, Production processes, lean production, VSM, Spaghetti diagram, ML Tuning, cardan, waste, added value
Citation
ISSN
ISBN