Lingvistický pohled na textové RPG (hry na hrdiny)

Abstract
Bakalářská práce se zabývá textovými hrami na hrdiny jakožto fenoménem kombinujícím prvky hry a umělecké literatury. Soustředí se na herní vymezení TRPG. Součástí je i nastínění historie a vývoje RPG obecně. TRPG jsou dále vyloženy z hlediska literární teorie, konkrétně vyprávění, teorie fikčních světů a literární komunikace. Zásadní je přístup k TRPG z hlediska stylistického. Analýza herních textů umožňuje porovnat teoretická východiska s jejich konkrétní realizací.
The bachelor's thesis deals with text-based role-playing games as a phenomenon combining elements of play and literature. It primarily focuses on the definition of TRPG and outlines the history and development of RPGs in general. TRPGs are further interpreted in terms of literary theory of the narrative, theory of fictional worlds and literary communication. The stylistic point of view is crucial in the study of TRPG.The analysis of in-game texts makes it possible to compare the theoretical basis with their specific implementation.
Description
Subject(s)
RPG, mimetické hry, teorie fikčních světů, interaktivní psaní umělecké literatury, RPG, mimetic games, fictional words theory, interactive storytelling, writing style factors
Citation
ISSN
ISBN