Rozvoj matematické gramotnosti žáků na prvním stupni základní školy v tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty

Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje matematické gramotnosti v tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty u žáků na prvním stupni základní školy. Teoretická část vymezuje pojem matematická gramotnost a shrnuje dostupné údaje o jejím stavu u českých žáků v národním i mezinárodním kontextu včetně popisu jevů, které mají na tento stav vliv. Dále popisuje specifika vývoje vztahu žáků k matematice během školní docházky a specifika přechodu žáků na osmiletá gymnázia. Prakticko-výzkumná část obsahuje shrnutí výsledků vlastního dotazníkové šetření provedeného u učitelů na 1. stupni několika základních škol v Libereckém kraji, testování žáků pátého ročníku, analýzu učebnic matematiky pro pátý ročník z nakladatelství Alter, Didaktis, Nová Škola a analýzu matematických didaktických testů použitých v rámci přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia. Součástí prakticko-výzkumné části práce je také soubor aktivit navržených za účelem rozvoje matematické gramotnosti žáků v problematických oblastech tematického okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty.
This thesis deals with the development of mathematical literacy in the thematic area of dependence, relationships and work with data of primary school students. The theoretical part defines the concept of mathematical literacy and summarizes available data on its status among Czech students in the national and international context including description of causes affecting this state. It also describes development specifics of the relationship of students to mathematics during elementary school attendance and the specifics in transition to eight-year grammar school. Practical-research part contains summary of results of own questionnaire survey Completed by teachers at primary schools of several elementary schools in the Liberec region, testing of fifth grade students, analysis of math textbooks for fifth grade from the publishers Alter, Didaktis, Nová Škola and analysis of mathematical didactic tests used for eight-year grammar schools enrollment exams. Part of practical research work is also a set of activities designed to develop mathematical literacy of students in problematic areas of the theme of dependence, relationships and work with data
Description
Subject(s)
matematická gramotnost; tematický okruh Závislosti, vztahy a práce s daty; matematika na prvním stupni základní školy; přijímací zkoušky z matematiky; analýza učebnic matematiky z nakladatelství Alter, Didaktis, Nová Škola, Mathematical literacy; dependence, relationships and work with data; mathematics at primary school; enrolment exams in mathematics; analysis of math textbooks from Alter, Didaktis, Nová Škola
Citation
ISSN
ISBN