Návrh konkurenceschopné kolekce spodního prádla ve spolupráci s firmou Triola a.s. na základě objektivního a subjektivního hodnocení

Abstract
Diplomová práce se zabývá produkty společnosti Triola a.s. a navrhuje konkurenceschopnou kolekci spodního prádla právě pro tuto firmu, a to na základě subjektivního a objektivního hodnocení. V teoretické části práce je popsáno obecně spodní prádlo a současná situace kolem něj na trhu, kritéria hodnocení spodního prádla, dále zaměření na oděvní komfort a popis vícekriteriálního rozhodování. Následuje metodický postup při řešení praktické části práce a samotná praktická část, která je zaměřena na hodnocení subjektivního a objektivního testování. Dalším krokem je zhodnocení skrze vícekriteriální analýzu a samotný návrh konkurenceschopné kolekce, včetně následného doporučení pro zefektivnění oslovování potenciálního mladšího segmentu zákaznic.
This diploma thesis is focused on the products of the Czech company Triola a.s. and designs a competitive underwear collection for this company, based on subjective and objective evaluation. The theoretical part of the thesis describes the underwear in general, also the current situation on the market, criteria for evaluating underwear, focus on clothing comfort and a description of multicriteria analysis. After that follows a metodical description focused on the practical part of the thesis, that solves the subjective and objective evaluation. The next step is the evaluation through the multicriteria analysis and the final design of a competitive collection itself, including the subsequent recommendations about the efficiency in reaching potencial younger customers for the company.
Description
Subject(s)
Návrh konkurenceschopné kolekce, subjektivní hodnocení, objektivní hodnocení, spodní prádlo, vícekriteriální analýza, Design of competitive collection, subjective evaluation, objective evaluation, underwear, multicriteria analysis
Citation
ISSN
ISBN