Školní zralost

Title Alternative:School Maturity
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor thesis dealt with problems of school maturity and it was based on present scientific knowledge about pre-school evolution of children. The objective of the thesis was to apply theoretical knowledge to practice and help teachers to reveal the most problematic fields of school maturity. The work was composed by two fundamental parts. The first one was the theoretical one which described, through the use of processing and presentation of expert sources, the history of school maturity, explained the present view on school maturity, described the aspects of school maturity, causes of school immaturity and characterized the elements of school maturity. The practical part found out, through the use of the observation method, conversation method and the method of analysis of exercises, the state of school maturity by fifty pre-school children. The results showed the lack of attention especially by boys, then the lack of auditory perception and partially of visual perception and the lack of fine motor activity, especially in the right holding of a writing-kit. The results lead to concrete proposed measures in the field of practice of the right holding of a writing-kit and in the field of development of auditory perception, visual perception, memory and attention. As the best contribution of the thesis, with respect to the solved problems, I could consider the revelation of the absences in concrete fields which would be appropriate to concentrate the attention of parents and teachers in the nearest period on.
Bakalářská práce se zabývala problematikou školní zralosti a vycházela ze současných vědeckých poznatků o předškolním vývoji dítěte. Jejím cílem bylo aplikovat teoretické vědomosti do praxe a pomoci pedagogům odhalit nejproblematičtější oblasti školní zralosti. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů vylíčila historii školní zralosti, objasňovala současný pohled na školní zralost, popisovala aspekty školní zralosti, příčiny školní nezralosti a charakterizovala složky školní zralosti. Praktická část zjišťovala pomocí metody pozorování, metody rozhovoru a metody rozboru písemných prací dětí stav školní zralosti u 50 předškolních dětí. Výsledky ukazovaly na nedostatky v pozornosti zejména u chlapců, dále na nedostatky ve vnímání sluchovém a částečně ve vnímání zrakovém a na nedostatky v jemné motorice, především ve správném držení psacího náčiní. Vyúsťovaly v konkrétní navrhovaná opatření v oblasti nácviku správného držení psacího náčiní a v oblasti rozvoje sluchového vnímání, zrakového vnímání, paměti a pozornosti. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat odhalení nedostatků v konkrétních oblastech, na které by bylo vhodné v nejbližší době zaměřit pozornost rodičů i pedagogů.
Description
katedra: KSS; přílohy: 2 CD ROM: příloha č. 11 CD Rozvoj grafomotoriky příloha č. 12 CD Rozvoj sluchového vnímání, zrakového vnímání, paměti a pozornosti; rozsah: 86 s.,15 s. obr. příloh.
Subject(s)
school maturity, the history of school maturity, aspects of school maturity, causes of school immaturity, elements of school maturity, školní zralost, historie školní zralosti, aspekty školní zralosti, příčiny školní nezralosti, složky školní zralosti
Citation
ISSN
ISBN