Školní družina očima rodičů dětí

Title Alternative:After School Clubs from the point of view of Children´s Parents
Abstract
Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na problematiku školních družin, a jak na ní pohlíží rodiče. Snažila jsem se zjistit, jak rodiče hodnotí vzdělávací program školní družiny, její činnost a komunikaci s veřejností. Ověřit, zda a jakým způsobem se rodiče informují o výchovných cílech, obsahu činnosti a metodách práce v školní družině a jak vnímají význam činnosti školní družiny.V teoretické části mé práce je vymezen pojem výchova mimo vyučování a jsou zde uvedena zařízení pro výchovu mimo vyučování. Dále se podrobně věnuji výchovným cílům a funkcím školní družiny, základním činnostem školní družiny, denním režimem a materiálním vybavením ve školní družině. Jak je důležitá při pedagogickém působení na děti osobnost vychovatele. Jaký má význam výchovně vzdělávací program školní družiny.Praktická část mé práce se zabývá konkrétním zařízením pro výchovu mimo vyučování a tím je školní družina při ZŠ Liberec Vratislavice nad Nisou. Prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit, jak rodiče hodnotí školní družinu.
In my thesis I focused on the issue of after-school childcare and how parents see it. I tried to figure out how they evaluate its educational program, activities and communication with the public. I also tried to figure out whether and how parents get informed about educational objectives, content, activities and methods of work in the after-school childcare and how they perceive importance of its work.The theoretical part of this thesis defines the term education outside of the classroom and it presents facilities for education outside of the classroom. It further analyzes details about educational goals and functions of after-school childcare, its basic activities, day regimen and equipment. Then it discusses the importance of the educator's personality for teaching activities, and what is the significance of the educational program.The practical part of my work deals with a specific facility for education outside teaching, which is after-school childcare at primary school in Liberec - Vratislavice nad Nisou. Using questionnaire it finds out how parents evaluate this particular facility.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN