Řízení nákladů a odpovědnost podnikatelského subjektu za ochranu životního prostředí ve výrobní společnosti

Abstract
Ochrana životního prostředí je poslední dobou velice diskutovaným tématem celéspolečnosti. Výrobní průmyslové podniky, které svými aktivitami životní prostředí bezprostředně ovlivňují, se snaží prosazovat různá environmentální opatření tak, aby byly dopady na životní prostředí eliminovány a zároveň byla tato environmentální opatření ekonomicky výnosná. Diplomová práce se zabývá analýzou nákladů, které vznikají v souvislosti s ochranou životního prostředí a možným ovlivněním jejich výše. V teoretické části jsou vysvětleny obecné pojmy týkající se problematiky nákladů, dále pojmy související s životním prostředím, možné přístupy k ochraně životního prostředí a aktivity s tím spojené. Praktická část se zabývá environmentální politikou výrobního podniku Kautex Textron Bohemia a analýzou jeho environmentálních nákladů. V závěru práce je uvedeno možné doporučení vedoucí k možnému snížení nákladů jedné z nejvýznamnějších položek environmentálních nákladů podniku.
Environment protection has recently been sort of hot-topic for discussions across all of society groups. Industrial plants whose activities directly influence the environment come up with numerous environmental measures in order to eliminate the harmful impact on environment while making these measures economically favourable at the same time. The diploma thesis deals with environmental costs and its influencing. Theoretical part describes general terms regarding environment, environmental costs, attitude and activities leading to efficient environment protection. Practical part deals with environmental policy of Kautex Textron Bohemia company a environmental costs analysis. The conclusion brings up recommendations leading to lowering of the environmental costs.
Description
Subject(s)
Environmentální náklady, ISO 14001, odpady, ochrana životní prostředí, výrobní podnik, Environmental costs, ISO 14001, waste, environment protection, manufacturing plant
Citation
ISSN
ISBN