Zrcadlení - autorská tapiserie

Abstract
Cílem této bakalářské práce je vytvořit autorskou tapiserii, především se zaměřit na samotný proces tkaní. Útek je klíčovým slovem pro umělecké dílo. Důraz je kladen na střídání barevných pruhů v útku. Abstraktní umění je zdrojem inspirace pro výtvarné návrhy. V teoretické části je nahlédnutí do historie ručního tkaní a tapiserie. Praktická část popisuje postupný vývoj práce - tvorba návrhů, vytvoření rámu, natažení osnovy, realizace tapiserie, zakončení tkaného výrobku. Práce je doplněna přílohou s fotodokumentací.
The goal of this bachelor's thesis is to create an original tapestry, primarily to focus on the process of weaving itself. Weft is the key word for the artwork. The emphasis is on the alternation of colored stripes in the weft. Abstract art is a source of inspiration for artistic designs. The theoretical part provides an insight into the history of hand weaving and tapestry. The practical part describes the gradual development of the work - creation of designs, creation of the frame, stretching of the warp, implementation of the tapestry, finishing of the woven product. The work is supplemented by an appendix with photo documentation.
Description
Subject(s)
Tkaní, tapiserie, abstrakce, útek, osnova, Kandinský
Citation
ISSN
ISBN