Využití plazmaticky vytvořených tenkých vrstev pro vysokoteplotní aplikace

Abstract
Cílem této bakalářské práce je poskytnout teoretický úvod do problematiky tvorby tenkých vrstev a také široké škály metod sloužících k vyhodnocování jejich vlastností. Konkrétním zaměřením této práce jsou vysokoteplotní vrstvy. V experimentech byly použity vysokoteplotní vrstvy na bázi TiAlSiN s různými podmínkami depozice. Tyto vrstvy byly deponovány na substrát z rychlořezné oceli ČSN 19 830. Následně byly na těchto vzorcích provedeny testy, které umožnily kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení jednotlivých vrstev. Bylo zjištěno že multivrstvy jsou vhodnější pro aplikace kde je vyžadováno nižší tření a gradientní vrstvy jsou naopak tvrdší, ale jejich koeficient tření je vyšší.
The goal of this bachelor thesis is to provide theoretical introduction to the methods of creating thin coatings. This thesis also discusses wide range of methods used for evaluation of thin coating properties. This thesis focuses on coatings for elevated temperatures. TiAlSiN type coatings with various deposition conditions were used in the experiments. The coatings were deposited on ČSN 19 830 high-speed steel. These samples were put to tests in order to evaluate their properties. It was discovered that multi-layered coatings have lower coefficient of friction whereas gradient coatings are harder but their coefficient of friction is higher.
Description
Subject(s)
Tenké vrstvy TiAlSiN, rychlořezná ocel, vysokoteplotní aplikace, metody hodnocení vrstev, TiAlSiN thin coatings, high speed steel, high temperature applications, evaluation methods for coatings
Citation
ISSN
ISBN