Kulturně-geografické aspekty pramenů na Liberecku

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o kulturně-geografických aspektech pramenů na Liberecku. První část práce podává informace o významu pramenů, vysvětluje základní pojmy spojené s tématem a předkládá informace o problematice odsunu sudetských Němců z pohraničí. Praktická část obsahuje výsledky výzkumu, který se týkal každého jednotlivého pramene. Při výzkumu byla využita metoda polostrukturovaných a strukturovaných rozhovorů. Výsledky ukazují, jaký vztah a jaké povědomí mají místní lidé ke studánkám a pramenům. Praktická část také obsahuje sebrané legendy a příběhy, které jsou s vybranými prameny spojeny.
This bachelor thesis deals with cultural-geographical aspects of springs in Liberec region. The first part of the thesis provides information about importance of springs, explains basic concepts connected with this thesis and gives information about problematics of expulsion of Sudeten Germans out from borderland. Practical part contains the results of research, which was concerned with each individual spring. During the research, the method of semi-structured and structured interviews were used. The results show relations and awareness of local people have in connection to springs. The practical part also contains collected legends and stories, which are connected to springs.
Description
Subject(s)
pramen, legenda, příběh, odsun, povědomí, spring, legend, story, expulsion, awareness
Citation
ISSN
ISBN