Realizace úlohy pro měření elektrických veličin

Title Alternative:Realization exercise for measurement electrical quantities
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce se zabývá jak teoretickou stránkou měření, jejich principy a stavbou měřících zařízení, tak praktickou, tj. sestavením pomocného přípravku. V teoretické části jsou měřící přístroje rozděleny podle vnitřní konstrukce a vlastního principu. Jsou u nich uvedeny vlastnosti a nejčastější použití. Metody měření jsou děleny podle prováděného měření. Praktická část je rozdělena do kapitol, které obsahují postup výroby pomocného přípravku, tvorbu programu pro měřící přístroj HP34401A a vytvoření manuálů. Manuál určený pro distribuci po internetu je vytvořen v PowerPointu a druhý manuál vytvořený v Pinacle Studio bude k dispozici na DVD. Poslední kapitola obsahuje vytvořenou vzorovou úlohu pro měření voltampérové charakteristiky diody v propustném i závěrném směru na již zmíněném pomocném přípravku. Během této práce byly vytvořeny všechny zmíněné produkty.
This work deals with both the theoretical part of measurement, its principles and constructions of measuring equipments and the practical part, composition of helping preparative. In theoretical part measuring equipments are divided in accordance with inner construction and personal principle. There are introduced characteristics and the most frequent usage. The methods of measurement are splitted in compliance with principle of measurement. The practical part is divided into parts which include procedure of helping preparative production, creation of program for apparatus HP34401A and video-manuals production. First of them is created at PowerPoint and it is intended to internet distribution. Second is created at Pinacle Studio. It will be distributed at DVD. Last chapter contains created sample exercise for measuring voltamper characteristic of diode in permeable and inverse direction. During this work all these products were produced.
Description
katedra: RSS;
Subject(s)
měřící přístroj, měřící metoda, tištěný spoj, aplikace, programování, manuál, vzorová úloha, videomanuál, measuring instrument, measuring method, printed circuit, application, programming, manual, exemplary exercise, video-manual
Citation
ISSN
ISBN