Autentizace uživatelů pro vzdálený přístup do počítačové sítě LIANE při ztrátě hesla

Abstract
Cílem této práce je navrhnout prototyp zařízení, které bude realizovat změnu centrálního hesla v případě jeho zapomenutí nebo ztráty. Po odborných konzultacích jsem navrhl způsob autentizace uživatelů s využitím identifikační čipové karty a jednorázového hesla, které bude odesláno formou SMS zprávy na mobilní telefon uživatele. Provedl jsem návrh hardwarového a softwarového vybavení zařízení. Dále jsem se v této práci věnoval porovnání způsobu přihlašovaní do univerzitních sítí na různých univerzitách v České republice.
The purpose of this study is to propose a device prototype that would be able to change the main password in case it is forgotten or lost. After expert consultations I have proposed a user authentication method that would use an ID chip card and a one-off password that would be sent to the user´s cell phone via a text message. I have presented hardware and software description of the device. Further, I drew a comparison between various universities in the Czech Republic regarding log in methods in use.
Description
Subject(s)
Autentizace uživatele, identifikační karta, centrální heslo, ztracené/zapomenuté heslo, User authentication, ID chip card, main password, lost/forgotten password
Citation
ISSN
ISBN