Využití prodejních a propagačních nástrojů e-commerce v odvětví esoteriky

Abstract
Předkládaná diplomová práce se zabývá využitím prodejních a propagačních nástrojů ve firmě zaměřené na esoterický sortiment. Hlavním cílem práce je zvýšit povědomí o firmě mezi další uživatele a zvýšení prodeje výrobků a služeb. V teoretické části jsou vymezeny pojmy z oblasti e-commerce, podnikatelské modely a představeny prodejní a propagační možnosti. Ve druhé části práce je představena firma a zjištěny její konkurenti v online prostředí. Následně je provedena analýza kanálů marketingového prostředí, na kterých je firma aktivní. Pro zhodnocení dalších potenciálních nástrojů a optimalizaci již stávajících je provedeno dotazníkové šetření. Pomocí jednotlivých analýz a kvantitativního výzkumu je navrhnuta prodejní a propagační strategie. Na závěr je vypracováno finanční zhodnocení jednotlivých návrhů a představeno měření účinnosti pro další vývoj do budoucna.
The present thesis deals with the use of sales and promotional tools in a start-up company focused on esotericism. The main objective of the thesis is to increase awareness of the company among other users and grow products and services sales. The theoretical part defines the concepts of e-commerce, business models and introduces sales and promotional opportunities. In the second part of the thesis, the company is introduced and its competitors in the online environment are identified. Subsequently, an analysis of the marketing channels on which the firm is active is performed. A questionnaire survey is carried out to evaluate other potential tools and optimise existing ones. Using individual analyses and quantitative research, a sales and promotional strategy is proposed. Finally, a financial evaluation of each proposal is made and a measurement of effectiveness for future development is presented.
Description
Subject(s)
E-commerce, esoterika, marketing na sociálních sítích, propagační nástroje, sociální sítě
Citation
ISSN
ISBN