Online aplikace pro paralelní vykreslování webových stránek více renderovacími jádry a následnou obrazovou analýzu

Title Alternative:Online applications for parallel rendering web pages by multiple rendering engine and subsequent image analysis
Abstract
Diplomová práce se zabývá tvorbou aplikace pro vykreslování webových stránek více renderovacími jádry webových prohlížečů. Cílem je vytvoření online aplikace, která bude schopná libovolné webové stránky vykreslovat do grafických souborů. Vykreslování je možné parametrizovat na základě široké škály rozlišení vstupních zařízení, volby renderovacího jádra, URL adresy cílového webu a formátu výstupního grafického souboru.Vytvořené snímky je možné v aplikaci mezi sebou vzájemně porovnávat, jak jednorázově, tak podle nastavitelného časového plánu. Výsledek porovnávání lze upravovat v závislosti na změně předdefinovaných kritérií. Všechny výstupy z aplikace jsou ukládány do historie, nebo se dají přímo stáhnout.Výsledkem práce je aplikace umožňující vývojářům nebo samotným uživatelům snadné testování webových stránek, včetně automatického vytváření a porovnávání snímků.
This master thesis deals with the creation of an application for rendering websites with more rendering engines of web browsers. The goal is to create an online application that will be able to render any web page into graphic files.Rendering can be parameterized based on a wide range of input devices resolution, rendering engine options, destination URL and output image format.The screenshot you create can be compared to one another in the application, both in a one-time and adjustable schedule. The result of the comparison can be modified depending on the change of predefined criteria. All outputs from the application are stored in history or downloaded directly.The result of the work is an application that allows developers or users to easily test websites, including automatically creating and comparing images.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN