Analýza toků a determinantů remitencí z České republiky

Abstract
Cílem bakalářské práce je popsat a analyzovat toky a determinanty remitencí, proudících z České republiky do okolních států Evropy a jihovýchodní Asie. V práci bude nejprve představena teorie spojená s fenoménem remitencí a determinantů, které je ovlivňují. Dále budou stručně charakterizovány zmiňované geografické regiony a kontext imigrace z těchto regionů do Česka. Praktická část bude věnována analýze a popisu trendů v tocích remitencí a identifikaci determinantů ovlivňujících výši remitencích, zasílaných z České republiky do států původu imigrantů.
The aim of the bachelor thesis is to describe and analyze the flows and determinants of remittances flowing from the Czech Republic to the surrounding countries of Europe and Southeast Asia. The thesis will first present the theory associated with the phenomenon of remittances and the determinants that influence them. Furthermore, the mentioned geographical regions and the context of immigration from these regions to the Czech Republic will be briefly characterized. The practical part will be devoted to the analysis and description of trends in remittance flows and the identification of determinants affecting the amount of remittances sent from the Czech Republic to the countries of origin of immigrants.
Description
Subject(s)
remitence, Evropa, jihovýchodní Asie, determinanty, rozvoj, migrace
Citation
ISSN
ISBN