Děti s orofaciálními rozštěpy

Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou dětí s orofaciálními rozštěpy. Cílem práce bylo popsat oblast orofaciálních rozštěpů u dětí a zjistit, jaký vliv má jinakost dětí s orofaciálními rozštěpy na jejich přijetí spolužáky. Diplomovou práci tvoří dvě stěžejní části. Jedná se o část teoretickou, která s využitím odborného textu přibližuje problematiku dětí s orofaciálními rozštěpy a to v oblastech jinakosti dětí s orofaciálními rozštěpy, etiologie, incidence, klasifikace, prevence a komplexní péče o děti s orofaciálními rozštěpy, neschází ani oblast speciální pedagogiky, která se věnuje dětem s orofaciálními rozštěpy a téma přijímání dětí s orofaciálními rozštěpy v rodinách a některých dalších prostředích. Kromě teoretické části byl cíl diplomové práce naplněn prostřednictvím výzkumu, jehož výsledky jsou předkládány v empirické části. S využitím elektronických dotazníků bylo provedeno průzkumné šetření, které mimo jiné zjišťovalo názory rodičů na problematiku jinakosti dětí s orofaciálními rozštěpy. Jako doplňující výzkumnou techniku jsme použili interview. Výsledky jsou následně zobrazeny prostřednictvím grafů. Shrnutí celé diplomové práce je v závěru, na nějž navazují navrhovaná opatření, součástí práce je i seznam použitých zdrojů a přílohy.
The thesis deals with children with orofacial clefts. The aim of the thesis was to describe the area of orofacial clefts at children and to find out what influence does it have to children with orofacial clefts for acceptance by their schoolmates. The thesis consists of two essential parts. One of them is theoretical part, using specialized text describes matters of children with orofacial clefts in area of divergences of children with orofacial clefts, etiology, incidence, classification, prevention and complex care of children with orofacial clefts, there is also area of special pedagogy, which concerns children with orofacial clefts and acceptance matters of children with orofacial clefts in families and some other enviroments.In addition to the theoretical part, the aim of the thesis was fulfilled through research, the results of which are presented in the empirical part. Using an electronic questionnaire, an exploratory survey was carried out which, among other things, investigated the views of parents on the issue of the divergences of children with orofacial clefts. We used interviews as additional research method. The results are then displayed with the use of graphs. Summary is at the end of the thesis followed by the proposed measures; a list of used resources and attachments is also the part of the thesis.
Description
Subject(s)
děti, etiologie, jinakost, klasifikace, komplexní péče, mateřská škola, orofaciální rozštěp, palatolalie, prevence, přijímání, rinolalie, rodina, speciální pedagogika, spolužáci, vzdělávání, základní škola, children, etiology, divergence, classification, complex care, kindergarten, orofacial cleft, palatholaly, prevention, acceptance, rhinolia, family, special pedagogy, schoolmates, education, elementary school
Citation
ISSN
ISBN