Marketingová komunikace podniku v mezinárodním prostředí

Abstract
Bakalářská práce pojednává o marketingové komunikaci pivovaru Primátor, která je zaměřena jak na tuzemský, tak i na zahraniční trh. Cílem této práce je rozebrání a popsání nástrojů komunikačního mixu na tuzemském trhu i na zahraničním trhu a jejich následné porovnání a zhodnocení. První kapitola teorie popisuje dle odborné literatury pojmy, které spadají pod marketingovou komunikaci, a také nástroje komunikačního mixu. Úvodem části praktické je představen podnik Primátor. Další kapitoly se věnují popisu komunikace podniku na domácím trhu a chování podniku na trhu zahraničním. Toto chování je následně porovnáno a vyhodnoceno. Poslední kapitola se věnuje návrhu komunikace a rámcovému nastínění finanční situace. Přínosem této práce pro autorku je hlavně možnost přenesení informací získaných během studia do praxe.
The bachelor thesis deals with the marketing communication of the brewery Primátor, which is focused on domestic and foreign markets. The aim of this thesis is to analyze and describe the tools of the communication mix on the domestic market, as well as on the foreign market, and their subsequent comparison and evaluation. According to the literature, the first chapter of the theory describes the concepts that fall under marketing communication and the tools of the communication mix. At the beginning of the practical part, the company Primátor is introduced. The next chapters are devoted to the description of the communication of the enterprise on the domestic market and the behavior of the enterprise on the foreign market. This behavior is then compared and evaluated. The last chapter is devoted to the design of communication and the outline of the financial situation. The main contribution of this thesis for the author is the possibility of transferring the information gained during the study to practice.
Description
Subject(s)
Komunikační mix, marketing, marketingová komunikace, nástroje mixu, osobní prodej, přímý marketing, sociální sítě.
Citation
ISSN
ISBN