Implementation of lean management principles in a selected company

Abstract
Diplomová práce Zavedení principů štíhlého řízení ve vybrané společnosti se zabývá implementací principů lean managementu ve společnosti CHOCOLAND a.s. Společnost se zabývá výrobou, dovozem a distribucí značkových cukrovinek a potravin. Cílem diplomové práce je na základě zmapování současného stavu vybraného výrobního procesu navrhnout za pomocí nástrojů lean managementu vhodná opatření ke zefektivnění tohoto procesu. Rešeršní část diplomové práce je zaměřena na teoretická východiska z oblasti lean managementu. Aplikační část diplomové práce nejprve představí společnost CHOCOLAND a.s., zmapuje současný stav a provede analýzu vybraného oddělení. Následně jsou v aplikační části navržena opatření ke zvýšení jeho efektivnosti daného oddělení. V závěrečné části práce je detailně popsáno ekonomické zhodnocení navržených opatření.
The Master thesis Implementation of lean management principles in a selected company deals with implementing lean management principles in the company CHOCOLAND a.s. The company is engaged in producing, importing, and distributing branded confectionery and food. The thesis aims to map the current state of the selected production process and propose appropriate measures to improve efficiency using lean management tools. The research part of the thesis is focused on the theoretical background of lean management. The application part of the thesis first introduces the company CHOCOLAND a.s., maps the current state, and analyses the selected department. Subsequently, the application part proposes measures to increase the efficiency of the department. In the final part of the thesis, the economic evaluation of the proposed measures is described in detail.
Description
Subject(s)
Štíhlé řízení, plýtvání časem, SMED analýza, 5S, doba cyklu, Lean management, Waste of time, SMED analysis, 5S, Cycle time
Citation
ISSN
ISBN