Preventivní program zaměřený na sebepojetí žáků mladšího školního věku prostřednictvím jógy, meditačních cvičení aléčivého příběhu

Title Alternative:Diplomová práce
Abstract
Hlavním smyslem diplomové práce je zpracování a realizování preventivního programu zaměřeného na zlepšení stavu fyzické, psychické a duševní pohody žáků mladšího školního věku, jinými slovy na jejich zdraví, sebepojetí a osobní rozvoj.Práce obsahuje jak část teoretickou, tak praktickou. První část nahlíží na téma sebepojetí a jeho dílčí složky. Pozornost je věnována vnějším faktorům, jež zásadně ovlivňují psychický, fyzický i sociální vývoj jedince. Dále vymezuje pojmy jako je jóga, meditační a dechová cvičení, léčivé příběhy a jejich specifika pro žáky mladšího školního věku. Praktická část obsahuje konkrétní metodické přípravy tří hlavních lekcí zaměřených na vybraná témata, jež jsou determinována výsledky z úvodního, analyzujícího dotazníku. Výstupem programu jsou jak emoční deníky, v nichž si žáci zaznamenávají jejich emoce a osobní prožitky, tak závěrečný dotazník, který má evaluační a reflexivní charakter.Na závěr práce je provedena reflexe celého programu a dílčích činností, jsou uvedeny konkrétní návrhy pro další realizaci prevence v daných výchovně-vzdělávacích oblastech.
The main meaning of the diploma thesis is processing and the realization of preventive programme focused on physical, psychological and mental condition of well-being of younger schoolchildren, in other words on their health, self-concept and personality development.The work includes both theoretical and practical part. The first part is dealing with the topic of self-concept and its components. The attention is paid to the external factors fundamentally influencing the psychological, physical and mental development of human being. Then the concepts of yoga, meditating and breathing exercises, healing story and its specificity for younger schoolchildren are defined. The practical part includes the concrete methodical preparation of three lessons focused on chosen topics determined by the results of introductory, analysing questionnaire. The outcome of programme are both children-kept-diaries serving to record their emotions, personal experience, and final questionnaire having the evaluative and reflexive character.Finally, the reflection of the whole programme and particular activities is made, as well as concrete suggestions for the following realization of prevention in specific educational areas.
Description
Subject(s)
Zdraví, sebepojetí, výchova a vzdělání, emoce, myšlenky, pocity, chování, meditace, jóga, dechová a relaxační cvičení, léčivý příběh, preventivní program, Health, self-concept, raising and education, emotions, thoughts, feelings, behaviour, yoga, meditations, breathing and relaxing exercises, healing story, preventive programme
Citation
ISSN
ISBN