Studie potenciálního ohrožení lesních porostů na území Krkonošského národního parku kůrovcem v závislosti na různých fyzicko-geografických faktorech

Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou přemnožení lýkožrouta smrkového na území Krkonošského národního parku. Přesněji vyhodnocením současného napadení lesních porostů a následným výběrem ploch, které ještě nebyly zasaženy, ale jsou dle získaných dat nejvíce ohroženy. Teoretická část se věnuje stavu lesních porostů v České republice, morfologii a životu lýkožrouta smrkového, historií kůrovcových kalamit v České republice a samotnému zájmovému území, tedy území Krkonošského národního parku. Praktická část se zaměřuje na analýzu dat o kůrovcové těžbě, vyhodnocení míry napadení v jednotlivých stanovištích a následnou predikci míry napadení do budoucna.
The bachelor's thesis deals with the issue of overpopulation of the bark beetle in the territory of the Krkonoše National Park. More precisely, by evaluating the current attack on forest stands, and the subsequent selection of areas that have not yet been affected, but are most at risk according to the data obtained. The theoretical part is devoted to the state of forest stands in the Czech Republic, the morphology and life of the bark beetle, the history of bark beetle calamities in the Czech Republic and the area of interest itself, the territory of the Krkonoše National Park. The practical part focuses on the analysis of data on bark beetle mining, the evaluation of the rate of infestation in individual habitats and the subsequent prediction of the rate of infestation in the future
Description
Subject(s)
lýkožrout smrkový, Krkonošský národní park, kůrovcová kalamita, predikce napadení, bark beetle, Krkonoše National Park, bark beetle calamity, prediction of infestation
Citation
ISSN
ISBN