Využití metod dramatické výchovy v mateřské škole

Abstract
Cílem bakalářské práce je sestavení a ověření dvou programů, které jsou zaměřeny na využití metod dramatické výchovy v prostředí mateřské školy.V teoretické části se zabýváme pojmem dramatická výchova, cíli, principy, metodami a technikami dramatické výchovy. Dále charakterizujeme dítě předškolního věku z hlediska vývojové psychologie.Výzkumná část se věnuje vyhodnocení šetření na základě strukturovaného rozhovoru a uvádí vhodné úpravy programu.V praktické části jsou uvedeny dva týdenní programy, které se skládají z metodických listů, které jsou podrobněji popsány instrukcemi pro učitele.
The aim of bachelor's thesis is to draw up and verify two programmes that are aimed at the use of drama in education in the kindergarten.In the theoretical part I look at the concept of drama, objectives, principles, methods andtechniques of drama. I also characterize a child of preschool in terms of developmental psychology.The chapter Verification of the Programme is dedicated to the evaluation of my research based on a structured interview. In this chapter I deal with appropriate adjustments to this programme.The practical part lists two weekly programmes consisting of methodological sheets which are described in more detail in instructions for teachers.
Description
Subject(s)
dítě předškolního věku, dramatická výchova, metodický list, předškolní vzdělávání, strukturovaný rozhovor, Pre-school child, drama education, methology sheet, pre-school education, structured interview
Citation
ISSN
ISBN