Srovnání druhového složení a sezónní dynamiky společenstva zooplanktonu v nádrži Harcov a v Kunratickém rybníku

Abstract
Druhové složení a sezónní dynamika zooplanktonu v limnetických zónách liberecké přehradní nádrže Harcov a ve třetím z Kunratických rybníků ve Vratislavicích nad Nisou byly studovány v období od dubna do října roku 2021. Odebrané vzorky byly zkoumány pod mikroskopem, kde byly určovány jednotlivé taxony zachyceného zooplanktonu a jejich počty. Při každém odběru byla prováděna analýza chemicko-fyzikálních vlastností vody. Tři ze vzorků z obou monitorovaných lokalit byly podrobeny chemické analýze v laboratoři. V Harcovské přehradě bylo celkem nalezeno třináct taxonů perlooček, jeden taxon klanonožců a šestnáct taxonů vířníků. V Kunratických rybníkách bylo nalezeno celkem pět druhů perlooček, neurčitelná vývojová stádia klanonožců a sedmnáct druhů vířníků. Množství taxonů perlooček bylo vyšší v přehradě, v ostatních taxonech se zkoumané lokality nelišily. Celkově byla větší početnost taxonů zooplanktonu v přehradě (23 druhů) než v rybníkách (18 taxonů). Nejčastěji se vyskytujícím taxonem v obou lokalitách byly perloočky Ceriodaphnia quadrangula (162 ind.l-1 v Harcově a 1.025 ind.l-1 v rybníkách) a Leptodora kindtii (90 ind.l-1 v Harcově a 40 ind.l-1 v rybníkách), vířníci Keratella cochlearis (1.551 ind.l-1 v Harcově a 1.823 ind.l-1 v rybníkách), Keratella quadrata (328 ind.l-1 v Harcově a 56 ind.l-1 v rybníkách), Polyarthra dolichoptera (1.080 ind.l-1 v Harcově a 187 ind.l-1 v rybníkách) a Asplanchna sp. (133 ind.l-1 v Harcově a 319 ind.l-1 v rybníkách). Celkový počet jedinců zooplanktonu byl v Harcovské přehradě a v Kunratických rybníkách ve dnech 27. 4. 2021 936 ind.l-1 Harcov/133 ind.l-1 rybníky, 25. 5. 2021 675 ind.l-1 Harcov/66 ind.l-1 rybníky, 1. 6. 2021 1.013 ind.l-1 Harcov/482 ind.l-1 rybníky, 29. 6. 2021 1.127 ind.l-1 Harcov/4.028 ind.l-1 rybníky, 26. 7. 2021 384 ind.l-1 Harcov/27 ind.l-1 rybníky, 17. 8. 2021 1.517 ind.l-1 Harcov/2.143 ind.l-1 rybníky, 26. 10. 2021 1.380 ind.l-1 Harcov, 1.965 ind.l-1 rybníky. Získaná data byla porovnána s teorií PEG modelu.
The species composition and seasonal dynamics of zooplankton in the limnetic zones of the Harcov reservoir in Liberec and in the third of the Kunratic ponds in Vratislavice nad Nisou were studied in the period from April to October 2021. The collected samples were examined under a microscope, where the numbers and individual taxa of the captured zooplankton were determined. An analysis of the chemical-physical properties of the water was carried out at each sampling. Three of the samples from each of the monitored sites were subjected to chemical analysis in the laboratory. In the Harcovská Reservoir, a total of thirteen taxa of Cladoceras, one taxon of Copepodas and sixteen taxa of Rotifers were found. A total of five species of Cladoceras, indeterminate developmental stages of Copepodas and seventeen species of Rotifers were found in the Kunratic ponds. The amount of Cladocera taxa was higher in the dam, in the other taxa the studied localities did not differ. The most frequently occurring taxon were Cladoceras Ceriodaphnia quadrangula (162 ind.l-1 in Harcov and 1,025 ind.l-1 in ponds) and Leptodora kindtii (90 ind.l-1 in Harcov and 40 ind.l-1 in ponds), Rotifers Keratella cochlearis (1,551 ind.l-1 in Harcov and 1,823 ind.l-1 in ponds), Keratella quadrata (328 ind.l-1 in Harcov and 56 ind.l-1 in ponds), Polyarthra dolichoptera (1,080 ind.l-1 in Harcov and 187 ind.l-1 in ponds) and Asplanchna sp. (133 ind.l-1 in Harcov and 319 ind.l-1 in ponds). The total number of zooplankton individuals was in the Harcovská dam and in Kunraticky ponds on 27/04/2021 936 ind.l-1 Harcov/133 ind.l-1 ponds, 25/05/2021 675 ind.l-1 Harcov/66 ind.l-1 ponds, 01/06/2021 1,013 ind.l-1 Harcov/482 ind.l-1 ponds, 29/06 . The obtained data were compared with the theory of the PEG model
Description
Subject(s)
Rotifera, Cladocera, Copepoda, pelagiál, zooplankton, Rotifera, Cladocera, Copepoda, pelagial, zooplankton
Citation
ISSN
ISBN