Lidé se zrakovým postižením v interakci s intaktní veřejností

Title Alternative:Weak-sighted People in the Interaction with the Intact Public
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of my Bachelor work was to map out problems of mutual social contacts between people having poor sight and the intac public. The work has been divided into theoretical and practical parts. The theoretical part by means of processing and presentation of technical sources devoted to classification of poor sight, functional results of sight defects, psychological and social aspects of poor sight. The practical part by means of four case studies has surveyed what experience the people with poor sight have with mutual interactions with the intact public and how these interactions are influenced by their personal traits, by the acceptance of their defect, completed rehabilitation and their self-fulfilment. The results of the research has ended in the concrete devised measures, for example first and foremost - the education of the general and uninitiated public about the problems of poor sight. The deeper understanding life aspects of the people with poor sight has been considered to be the biggest contribution owing to the resolved problems.
Cílem bakalářské práce bylo zmapovat teoreticky a prakticky problematiku vzájemných sociálních kontaktů mezi lidmi se zrakovým postižením a intaktní veřejností. Práce byla členěna do teoretické a praktické části. Teoretická část se pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů věnovala klasifikaci zrakového postižení, funkčním důsledkům zrakových vad, psychologickým a sociálním aspektům zrakového postižení. Praktická část pomocí čtyř případových studií zjišťovala, jaké mají zrakově postižení lidé zkušenosti se vzájemnými interakcemi s intaktní veřejností a jak jsou tyto interakce ovlivňovány jejich osobnostními rysy, akceptací vady, absolvovanou rehabilitací a seberealizací. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat hlubší pochopení aspektů života lidí se zrakovým postižením.
Description
katedra: KSS; přílohy: Vloženo volně 1 CD; rozsah: 73 s., 8 s. příloh
Subject(s)
people with poor sight, personality and a sight handicap, acceptance of the defect, rehabilitation, self-fulfilment, social interaction, rules of the contact and the communication with the people with poor sight, answers for questions of the research, cauistry, devised measures, lidé se zrakovým postižením, osobnost a zrakový handicap, akceptace vady, defektivita, rehabilitace, seberealizace, sociální interakce, pravidla kontaktu a komunikace se zrakově postiženými lidmi, odpovědi na otázky průzkumu, kazuistika, navrhovaná opatření
Citation
ISSN
ISBN