Hodnocení subjektu cestovního ruchu z marketingového pohledu

Abstract
Předmětem této bakalářské práce je zhodnocení vybraného subjektu cestovního ruchu z marketingového pohledu. Ke spolupráci bylo vybráno Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, které se v současné době potýká s problémy v souvislosti s návštěvností. První část se obecně zabývá muzei a jejich postavením v rámci cestovního ruchu. Následně jsou blíže specifikovány dílčí základy z oblasti marketingového mixu v cestovním ruchu a art marketingu. Posléze se práce z praktického hlediska věnuje samotnému Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, jeho marketingovému mixu a analýze a zhodnocení současného stavu návštěvnosti za pomoci dotazníkového šetření a SWOT analýzy. Výstupem a hlavním cílem této práce je tak doporučení a navržení opatření vedoucích ke zvýšení návštěvnosti a atraktivnosti muzea.
The bachelor thesis aims at the evaluation of the selected tourism object from the marketing point of view. For cooperation the Museum of Glass and Jewelery in Jablonec nad Nisou was chosen because it is currently facing problems with visitors. The first part deals with museums and their position in tourism. Subsequently, the basics of marketing mix in tourism and art marketing are specified. Later, the thesis deals with the Museum of Glass and Jewelery in Jablonec nad Nisou, its marketing mix and analysis and evaluation of the current state of number of visitors using a questionnaire survey and SWOT analysis. The output and the main objective of this thesis is to recommend and propose measures to increase number of visitors and attractiveness of the museum.
Description
Subject(s)
cestovní ruch, marketing, marketingový mix, art marketing, muzeum, Jablonec nad Nisou, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, české sklo, česká bižuterie, SWOT analýza, tourism, marketing, marketing mix, art marketing, museum, Jablonec nad Nisou, Museum of Glass and Jewelery in Jablonec nad Nisou, Czech glass, Czech jewelery, SWOT analysis
Citation
ISSN
ISBN