Poruchy chování

Abstract
Diplomová práce se zabývá poruchami chování, konkrétněji se zaměřuje na nesocializované poruchy chování. Je rozdělena do dvou hlavních celků na teoretickou a empirickou část. V teoretické části je vymezeno, co je etopedie, co vše se podílí na utváření lidské osobnosti a příčiny, jež mohou vést ke vzniku poruch chování. Dále práce čtenáře seznámí s tím, co jsou poruchy chování a blíže mu bude představena nesocializovaná porucha chování a edukace studentů s těmito poruchami chování pomocí nácviku sociálních dovedností. Cílem diplomové práce je popsat příčiny poruch chování u dětí a jejich výchovu a vzdělávání. Tento cíl bude ověřen v druhé části práce, tedy empirické části, za pomoci kvalitativní metody polostrukturovaného interview s pedagogy, kteří přicházejí do každodenního styku s těmito dětmi na Střední odborné škole v Liberci. Teoretické poznatky budou porovnány s daty získanými v rozhovoru.
This diploma thesis deals with behavioral disorders, putting a closer focuse on the unsocialized behavioral disorders. The thesis is divided into two main parts theoretical and empirical part. The theoretical part focuses on what ethopedia is, what elements are involved in formation of personality and describes causes that can lead to behavioral disorders. The thesis also introduces the reader to what behavioral disorders mean and more closely shows the unsocialized behavioral disorder and education of students with this behavioral disorder using social skills training. The aim of the thesis is to describe causes of behavioral disorders in children and their upbringing and education. This goal is verified in the second part of the thesis, the empirical part, by means of a qualitative method of semi structured interview with teachers who are in daily contact with these children in Střední odborná škola in Liberec. Theoretical findings are compared with results from the interview.
Description
Subject(s)
etopedie, poruchy chování, nesocializované poruchy chování, nácvik sociálních dovedností, socializace, edukace, ethopedia, behavioral disorders, unsocialized behavioral disorders, social skills training, socialization, education
Citation
ISSN
ISBN