Podnikatelské prostředí Ruské federace a mezinárodní obchod

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývá podnikatelským prostředím Ruské federace a mezinárodním obchodem. Především zkoumá zásadní faktory makroprostředí, které působí na zahraniční podnikatelské subjekty. Práce je rozdělena na dvě části. První je věnována teoretickým informacím a druhá část je analytická. Práce je složena ze čtyř hlavních kapitol. V první kapitole jsou definovány základní pojmy a faktory, které tvoří okolí podniku a podnikání samotné. Následně je naznačena metoda, která slouží k analýze podnikatelského prostředí. Druhá kapitola přechází v mezinárodní obchod, která popisuje některá specifika zahraničního podnikání. Třetí kapitola je věnována začátku analytické části, která rozebírá podnikatelské prostředí Ruské federace pomocí PEST analýzy. Ta je zaměřena na hlavní faktory, které ovlivňují politické, ekonomické, sociální a technologické prostředí země. Ve čtvrté kapitole jsou na základě PEST analýzy vyhodnoceny nejdůležitější body, které ovlivňují obchodování s Ruskem. Tyto poznatky jsou vzápětí verifikovány zkušeným odborníkem z praxe. Cílem práce je na základě teoretických informací a výstupu z analytické části, zhodnotit nejdůležitější faktory, které ovlivňují podnikatelské prostředí Ruské federace a mezinárodní obchod a porovnat tyto poznatky s názorem odborníka v rámci kvalifikovaného rozhovoru.
The bachelor thesis deals with the business environment of the Russian Federation and international trade. In particular, it examines the major macro-environment factors that affect foreign business entities. The thesis is divided into two parts. The first part is dedicated to theoretical information, and the second one is analytical. The thesis consists of four main chapters. The first chapter defines the basic concepts and factors that form the business environment and the business itself. A method used to analyze the business environment is then indicated. The second chapter approaches international trade, and describes some of the specifics of foreign business. The third chapter is dedicated to the beginning of the analytical part which analyzes the business environment of the Russian Federation using the PEST analysis. It focuses on the main factors influencing the political, economic, social and technological environment of the country. In the fourth chapter, based on the PEST analysis, the most important points that affect trade with Russia are evaluated. These findings are then verified by an experienced specialist. The aim of the thesis is to evaluate the most important factors which influence the business environment of the Russian Federation and international trade, based on the theoretical information and the output from the analytical part, and to compare these findings with the opinion of an expert in a qualified interview.
Description
Subject(s)
mezinárodní obchod, podnik, podnikání, podnikatel, podnikatelské prostředí, business, business environment, entrepreneur, entrepreneurship, international trade
Citation
ISSN
ISBN