Rok s dějinami výtvarné kultury na prvním stupni ZŠ - projekt

Abstract
Cílem této práce bylo vytvořit ucelený soubor metodických listů pro první stupeň ZŠ, který během jednoho školního roku provede děti dějinami Výtvarné kultury, pomocí práce s prvky projektového vyučování. Měla by sloužit přímo v praxi jako inspirace ale také dobrý zdroj informací.Teoretická část nabízí čtenáři vhled do projektového vyučování od nejširšího pohledu, přes historii této problematiky až k seznámení s různými pojetími, jak je předkládá literatura. Studiem Rámcového vzdělávacího programu hledá roli projektového vyučování v současné škole. V praktické části je stěžejní soubor metodických listů a reflexe vybraných realizovaných příprav. Seznamujeme se také s výsledky anketního šetření provedeného mezi učiteli výtvarné výchovy.Závěr obsahuje shrnutí celé práce, okolnosti realizace vybraných metodických listů, překážky se kterými jsem se střetla a poznatky, ke kterým jsem došla během celé práce.
The aim of this paper was to create a coherent group of methodical sheets for elementary school, guiding the children through Art History during one school year and working with elements of project education. In practice they should serve as an inspiration but also as a decent source of information.The theoretical part provides an insight into project education from the most general point of view through the history of this issue to an introduction to different concepts as they are listed in relevant literature. Studying the Framework Educational Programme, it prospects the role of project education in contemporary schools. In the practical part there is the main group of methodical sheets and reflections of selected realised preparations. The conclusion contains a summary of the whole paper, the circumstances of selected methodical sheets' realisations, the obstacles that I encountered and the findings acquired during the time of this pursuit.
Description
Subject(s)
výtvarná výchova, projektové vyučování, výtvarné projekty, dějiny výtvarné kultury, metodické listy, Art Education, Project Education, Art Projects, History of Art, methodology sheets
Citation
ISSN
ISBN