Příprava uchazeče na konkurzní pohovor

Title Alternative:Development of the candidate for the job interview
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The Bachelor thesis is aim to problematic of communication in the job interview. This thesis is base on the assumption that the communications issue students very well knows. The introduction contain the brief characterization of the assumption of successful communication and also basic dividing of the communications to verbal and non-verbal. There is the view to the global education program, its objectives in the education and a competence of the graduated student of textile secondary schools. The practical part contains documents, which should be use by the teacher to navigate them in the widespread issue of successful communication aim to a job interview. There is also comprehension of the issues of the clothing for job interview in the vocational subjects. A set of activities that use active form of learning teach the students to present oneself.
Bakalárska práca je zameraná na problematiku komunikácie pri konkurznom pohovore. Práca vychádza s predpokladu, že žiaci poznajú problematiku komunikácie. V úvode sú strucne charakterizované predpoklady úspešnej komunikácie a základné delenie komunikácie na verbálnu a neverbálnu. Pohlad na rámcový vzdelávací program, jeho ciele vo vzdelávaní a kompetencie absolventa na textilných stredných školách. Praktická cast obsahuje podklady, ktoré majú poslúžit ucitelovi zorientovat sa v rozsiahlej problematike konkurzného pohovoru. Zaradenie otázky oblecenia na konkurzný pohovor do odborných predmetov. Súbor aktivít, ktoré aktívnou formou ucia žiakov prezentovat sa.
Description
katedra: KPP; rozsah: 53 s., 13 s. příloh.
Subject(s)
job interview, communication, global education program, activity, konkurzný pohovor, komunikácia, rámcové vzdelávacie programy, aktivity
Citation
ISSN
ISBN