Kombinace surfaktantů a olejů pro povrchovou úpravu nanoFe0

Title Alternative:Combination of Surfactants and Oils for Surface Modification of NanoFe0
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této bakalářské práce bylo posoudit možnost dekontaminace vody znečištěné chlorovanými etheny pomocí železných nanočástic a řepkového oleje. V teoretické části byly popsány některé z použitelných dekontaminačních technologií, ale i nový vývoj v oblasti nanotechnologie, který je zaměřený na železné nanočástice, jejich vlastnosti a povrchovou úpravu. Nakonec byla uvedena charakteristika chlorovaných ethenů, častých kontaminantů podzemních vod. Byly provedeny dvě série vsádkových experimentů pro posouzení rychlosti a účinnosti odbourávání chlorovaných ethenů pomocí různých železných suspenzí. V praktické části byla popsána jejich metodika od přípravy vzorků, až po odběry a samotnou analýzu. Získané výsledky byly zpracovány do grafů a vyhodnoceny. Již v první sadě experimentů se projevil vliv řepkového oleje na úbytek organických kontaminantů z vodné fáze. Částice použité v tomto pokusu byly ve velké míře již zoxidované, a proto nelze dobře posoudit rozdíly v souvislosti s jejich povchovou úpravou. Ve druhém pokusu došlo díky kvalitě a čerstvosti nanoželeza k úplné dechloraci kontaminantů u většiny vzorků. Pro praktické využití byl jako nejvhodnější typ určen NANOFER 25S v kombinaci s řepkovým olejem.
The aim of this bachelor work was to assess possibility of decontamination of the water poluted by chlorinated ethenes using iron nanoparticles and rapeseed oil. In the theoretical part some of the applicable decontamination technologies, but also new development in the field of nanotechnology focused on iron nanoparticles, their properties and surface modification were described. Finally the characteristics of chlorinated ethenes, frequent groundwater contaminants, were mentioned. Two sets of batch experiments were performed to assess the rate and the efficiency of chlorinated ethene degradation using various iron suspensions. The methodologies from the sample preparation to the sampling and GC/MS analysis in the practical part were described. The results were processed into graphs and evaluated. Already during the first set of experiments, influence of rapeseed oil on organic compound decrease in the water phase expressed. The particles that were used in this experiment were mostly oxidized, hence it is not possible to well assess differences in context of their surface modification. In the second experiment the complete dechlorination of contaminants in most samples was accomplished thanks to the quality and freshness of nanoiron particles. NANOFER 25S in combination of rapeseed oil was determined as the most appropriate type of suspension for practical application.
Description
katedra: NTI; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 53
Subject(s)
dekontaminace, sanace, nanotechnologie, nanoželezo, nzvi, ezvi, chlorované etheny, vsádkové pokusy, decontamination, remediation, nanotechnology, nanoiron, nzvi, ezvi, chlorinated ethenes, batch experiments
Citation
ISSN
ISBN