Porovnání jazykových specifikací rapové hudby v Západním a Východním pobřeží anglicky mluvících Afroameričanů

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a porovnáním jazykových specifikací jazyka, použitého v rapové kultuře napříč celou etnickou skupinou Afroameričanů. Pomocí nástrojů korpusové lingvistiky, porovnává hlavní jazykové rozdíly a podobnosti mezi západním a východním pobřeží Spojených států Ameriky. Teoretická část poskytuje základní informace a pojmy, jako je historie rapové kultury a nástroje korpusové lingvistiky. Praktická část objasní lingvistické rozdíly a podobnosti, ve speciálně vytvořených korpusech, obsahující veškerá významná alba příslušníků západního a východního pobřeží.
This bachelor thesis deals with the analysis and comparison of language specifications of the language used in rap culture across the entire ethnic group of African Americans. Using the corpus linguistics tools, it compares the major language differences and similarities between the West and East Coasts of the United States of America. The theoretical part provides basic information and concepts, such as the history of rap culture and corpus linguistic tools. The practical part clarifies the linguistic differences and similarities, using a specifically compiled corpus, containing all the important albums of members of the West and East.
Description
Subject(s)
korpusová lingvistika, rapová hudba, Americká rapová kultura
Citation
ISSN
ISBN