MODIFIKACE GEOSILIKÁTŮ ORGANICKÝMI A ANORGANICKÝMI PLNIVY

Abstract
Předmětem této diplomové práce je prostudování možností využití vybraných anorganických a anorganických plniv v geosilikátech. Dále navržení postupu pro přípravu kompozitních materiálů s geosilikátovou matricí pomocí různých druhů plniv. Tato práce má za cíl vymezit vybrané vlastnosti těchto kompozitních materiálů, porovnat vlastnosti organických a anorganických plniv modifikovaných geosilikátů. Práce pojednává obecně o geosilkátech, organických a anorganických plnivech, jejich historii, dosavadních poznatcích a výrobě. Vzorky byly podrobeny mechanickým zkouškám. Pevnost v tahu ohybem, tlakové zkoušce a zkoušce houževnatosti pomocí Charpyho kladiva. Data byla zpracována do tabulek a grafů a vzájemně porovnány.Provedeným výzkumem jsme zjistili, že některé z vybraných organických plniv mohou být úspěšně využity v kombinaci geosilikátovou matricí. Tyto poznatky mohou být použity dále jako podklad při řešení možnosti využití převážně organického odpadu v geosilikátech a dosahovat jejich kombinací zajímavých mechanických vlastností, které jistě najdou své uplatnění.
This thesis examines possible utilisation of selected inorganic and organic fillers in geosilicates. It furthermore proposes preparation methods for geosilicate composite materials using various filling agents. Its target is to determine selected qualities of these composite materials and to compare properties of the organic and inorganic fillers of modified geosilicates.The thesis is generally about geosilicates, about organic and inorganic fillers, their history, current know-how and production. The following mechanical tests were carried out on the specimen: Pull flexion endurance test, compression test and toughness test with the Charpy hammer. The data was then processed into tables and graphs and compared.The research proved that some of the selected organic filling agents can be successfully exploited when combined with a geosilicate matrix. These results can be further used as a base for exploring new possibilities to the use of the mostly organic waste in geosilicates and for creating more interesting, certainly applicable mechanical qualities by combining the fillers.
Description
Subject(s)
Geosilikát, alkalická aktivace, organická plniva, anorganická plniva, Baucis LD 85, Geosilicate, alkaline activation, organic fillers, inorganic fillers, filling agents, Baucis LD 85
Citation
ISSN
ISBN
Collections