Zavádění personalizace a cílení obsahu webové aplikace na základě zákaznického profilu

Title Alternative:Implementation of personalization and content targeting of web applications based on the customer profile
Abstract
Bakalářská práce se zabývá tématem zavádění personalizace a cílení obsahu webové aplikace na základě zákaznického profilu. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy vztahující se k personalizaci a cílení obsahu, vysvětleny metody sběru uživatelských dat, naznačena tvorba uživatelských modelů, rozděleny adaptační technologie a v závěru je upozorněno na lidské faktory vztahující se k personalizaci. V praktické části jsou na základě analýzy současného stavu personalizačních možností a cílení obsahu navrženy principy zavedení personalizace ve vybrané B2C webové aplikaci Škoda Auto s ohledem na integraci s dalšími systémy. Jsou zde navrženy jednotlivé business případy s možnými řešeními. Následují návrhy realizačních možností a zhodnocení jednotlivých návrhů pomocí časové, nákladové a rizikové analýzy.
Bachelor thesis deals with the implementation of personalization and context targeting of web applications based on the customer profile. The theoretical part describes the basic concepts related to personalization and content targeting, explains methods of collecting user data, indicates creation of user models, divides adaptation technologies and finally points out the human factors related to personalization. The practical part is based on an analysis of the current state of personalization options and content targeting are designed principles to introduce personalization in the selected B2C web application Škoda Auto with respect to integration with other systems. There are proposed various business cases with possible solutions. The following are suggestions of implementation options and evaluation of individual proposals through time, cost and risk analysis.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN