Využití školní zahrady ve volnočasové pedagogice se zaměřením na pracovní činnosti

Abstract
Tato bakalářská práce si klade za cíl představit školní zahrady a pracovní činnosti, které přispívají k jejich budování. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část práce přibližuje stručnou historii školních zahrad, trendy a požadavky na současné školní zahrady a výchovu v nich, současně také představuje instituce, které pomáhají s jejich rozvojem. V neposlední řadě teoretická část uvádí důvody, proč jsou školní zahrady tak důležité, jaký vliv má příroda na člověka a jak se mění naše chování kvůli nedostatku zeleně kolem nás. Praktická část představuje konkrétní činnosti, které slouží pro budování školních zahrad a jsou vhodné pro pedagogy i děti. Obsahuje jejich metodickou přípravu, pilotní ověření, evaluaci, ale i grafickou podobu pro využití v praxi.
The aim of this bachelor thesis is to introduce school gardens and crafts that contribute to their constructing. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part describes a brief history of school gardens, trends and requirements for current school gardens and education associated with them, it also introduces institutions that help with their development. Last but not least, the theoretical part presents the reasons for the importance of school gardens, the influence of nature on men and the changes of our behaviour due to lack of green space around us. The practical part presents specific crafts that are used for constructing school gardens and are suitable for teachers and children.
Description
Subject(s)
metodika, pracovní činnosti, školní zahrada, volnočasová pedagogika, zájmová činnost, methodology, crafts, school garden, leisure time, leisure aktivity
Citation
ISSN
ISBN