Analýza a zhodnocení investičního projektu ve firmě

Abstract
Tématem této diplomové práce je analýza a zhodnocení investičního projektu ve vybrané firmě. Diplomová práce se zaměřuje na investiční projekt realizovaný firmou MOCCA, spol. s r.o. se sídlem v Ruprechtické ulici v Liberci. Ta investovala do nové výrobní technologie na výrobu extrudovaných cukrovinek. Cílem této práce je porovnat očekávaný vývoj s vývojem skutečným. K tomu byly využity metody popsané v odborné literatuře. Práce kromě samotného srovnání také identifikuje důvody rozdílů v hodnocení ekonomické efektivnosti investice. Tyto důvody jsou identifikovány prostřednictvím analýzy rizika a ve které jsou poskytnuty také vlastní návrhy na zajištění těchto rizik. Samotné srovnání využívá vybraných statických a dynamických metod pro posouzení ekonomické efektivnosti investice, konkrétně doby návratnosti, čisté současné hodnoty, indexu rentability a vnitřního výnosového procenta.
The subject of this diploma thesis is the analysis and evaluation of the investment project in the chosen company. This diploma thesis focuses on the investment project implemented by MOCCA Ltd. headquartered in Ruprechtická street in Liberec. The company invested in new production technology for the production of extruded confectionery. The object of this thesis is to compare the expected development with the reality. For comparison were used methods described in the literature. The thesis besides comparison itself also identifies the causes of differences in the rating of the economic efficiency of the investment. These causes are identified through the risk analysis and the thesis also provides proposals to ensure these risks. For comparison are used selected static and dynamic methods for rating the economic efficiency of investment. These methods are the payback period, net present value, profitability index and internal rate of return.
Description
Subject(s)
Investice, investiční rozhodování, předinvestiční fáze, studie proveditelnosti, marketingová analýza, financování investice, analýza rizika, čistá současná hodnota, index rentability, doba návratnosti, vnitřní výnosové procento, Investment, investment decision, pre-investment phase, feasibility study, marketing analysis, investment financing, risk analysis, net present value, profitability index, payback period, internal rate of return
Citation
ISSN
ISBN