Příprava a charakterizace fotovoltaických článků obsahujících tenké vrstvy a nanostruktury

Abstract
V současné době se ve světě spotřebovává obrovské množství energie. Zásoby tradičních zdrojů energie jsou omezené, a proto je potřeba hledat alternativní zdroje energie. Nejrozšířenějším oborem, který se zajímá o obnovitelné zásoby energie je fotovoltaika. Zářným a perspektivním příkladem fotovoltaického článku slouží barvivy senzibilizovaný solární článek.Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu solárních DSSC článků na bázi dvou nanostruktur s využitím alternativních metod přípravy. Byly prověřeny vlivy metody přípravy na výslednou účinnost a kvalitu fotovoltaického článku. Konkrétně byl prozkoumán vliv teploty, způsobu ohřátí, chemického složení a použitého substrátu na výsledné fotovoltaické parametry DSSC. Provedeným výzkumem byla zjištěna nejoptimálnější teplota pro přípravu DSSC na bází TiO2 elektrody. Byly porovnány ZnO fotovoltaické články připravené hydrotermální metodou.
At present, a huge amount of energy is consumed in the world. Stocks of traditional energy sources are limited, and therefore there is a need to look for alternative energy sources. The most widespread field that is interested in renewable energy reserves is photovoltaics. A bright and promising example of a photovoltaic cell is a dye sensitized solar cell.This thesis is focused on the preparation of solar DSSC cells based on two nanostructures using alternative methods of preparation. The effects of the preparation method on the final efficiency and quality of the photovoltaic cell were examined. In particular, the influence of temperature, heating method, chemical composition and substrate used on the resulting photovoltaic parameters of DSSC were investigated. By the conducted research, the most optimal temperature for the preparation of DSSC on the basis of TiO2 electrodes was found. ZnO photovoltaic cells prepared by hydrothermal method were compared.
Description
Subject(s)
ZnO, TiO2, dip-coating, DSSC, nanostruktury, povlaky, fotovoltaický článek, MW ohřev, ZnO, TiO2, dip-coating, DSSC, nanostructures, coatings, photovoltaic cell, MW heating
Citation
ISSN
ISBN