Rozdíly v příspívání důchodového systému u OSVČ a zaměstnanců.

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou sociálního systému státu. Detailně se věnuje příspěvkům placených zaměstnanci a osobami výdělečně činnými do důchodového systému. Pokouší se najít jistou spravedlnost, respektive kvantifikovat rozdíly v placení příspěvků mezi těmito dvěma uvedenými skupinami. Práce se zabývá otázkou, zda stát vytváří relativně shodné podmínky a pravidla sociálních odvodů důchodového systému. Na závěr práce přináší výstupy v podobě možných návrhů.
Bachelor's thesis deals with the social system of the state . Details are dedicated to the contributions paid by employees and persons employed (the self-employed) to the pension system. It attempts to find some justice, or to quantify the differences in contributions between the two mentioned groups. The work deals with the question of whether a state of relatively equal conditions and rules of social contributions pension system. Finally, the work provides outputs in the form of possible proposals.
Description
Subject(s)
Důchodový systém, zaměstnanec, OSVČ, důchodová výměra, vedlejší náklady práce, The pension systém, employee, self-employed, retirement area, ancillary la bor costs
Citation
ISSN
ISBN