Možná rizika korupce při čerpání dotací z evropských fondů

Abstract
Diplomová práce si klade za cíl zjistit, jaká korupční rizika byla hlavními příčinami selhávání veřejného sektoru při získávání dotací v Liberci v letech 2007 - 2013. Nejprve se práce věnuje teoretické stránce problematiky selhávání veřejného sektoru, korupci a zneužívání dotací. V rámci teoretické části jsou rovněž specifikována korupční rizika, která se ukázala jako klíčová při realizaci projektů podpořených finančními prostředky Evropské unie. Příklady projektů, na které byly čerpány dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, jsou předmětem analýzy a komparace v praktické části předkládané diplomové práce. Na základě analýzy a posléze komparace kauz je provedeno vyhodnocení prokázaných nedostatků. Závěr diplomové práce přináší odpovědi na výzkumné otázky, vlastní doporučení a návrh možných řešení, jejž by mohla v budoucnu přispět k lépe fungujícímu procesu čerpání dotací.
The thesis aims to find out what corruption risks caused the failure of the public sector in obtaining grants in Liberec. The first part focuses on theoretical aspect of the issue of the failure of the public sector, corruption and misuse of subsidies. The theoretical part also deals with specific corruption risks which proved crucial in misuse of EU funds which led to the failed some projects. These projects were supported from Regional Operational Program NUTS II North-east and they are subject of analysis and comparison. The author of thesis also suggested possible solutions that could improve the process of drawing grants in the future.
Description
Subject(s)
Evropské dotace, Korupce, Regionální operační program NUTS II Severovýchod, selhání veřejné správy, střet zájmů, úplatkářství, výběrové řízení, zneužití pravomoci úřední osoby, Bribery, competitive tendering, conflict of interest, corruption, European grants, failure of public administration, misconduct of authority, person in authority, Regional Operational Program NUTS II North-east
Citation
ISSN
ISBN