Práce volnočasového pedagoga s osobami s mentálním postižením

Title Alternative:Working leisure educator with people with intellectual disabilities
Abstract
Bakalářská práce se zabývá prací volnočasového pedagoga s dospělými osobami s mentálním postižením. První část objasňuje a vysvětluje pojmy mentální postižení neboli mentální retardace, příčiny vzniku a prevence mentálního postižení. Další část nám podává obraz o ústavní péči spolu s centrem denních služeb. Praktická část je zaměřena na program, který se týká rozvoje schopností a dovedností osob s mentálním postižením, jejich učení se návykům v péči o své tělo, rozvoje logického myšlení, pochopení funkcí lidského těla a orientování se v denním rozvrhu svých aktivit. Program jsem vytvořila a zrealizovala za pomoci centra denních služeb na míru osobám. Při přípravě programu jsem využívala informace o nich od vedoucí skupiny a od nich samých. Další informace jsem získala pozorováním jednotlivých osob při práci, kde jsem hodnotila jejich chápání úkolu a postupné zlepšování nebo konkrétní změny.
The Bachelor´s thesis deals with the work of a leisure time activity teacher who teaches adult learners with mental disabilities. The first part of the thesis explains terms of mental disabilities or mental retardations, cause of inception and prevention of mental disabilities. The following part of the thesis describes institutional care together with the center of daily services. The practical part focuses on the programme that refers to development of abilities and skills of people with mental disabilities, their learning of body care, logical thinking development, understanding of functions of their bodies and to be knowledgeable about daily schedule of their activities. I made the programme to clients´ needs and put it into practice thanks to the centre of daily services. While preparing the programme I used information about the clients from the head of the group and from the clients personally. I got other information when watching particular clients working. I evaluated their understanding of the task and following improvement or particular changes.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN