Rozbor služeb cestovního ruchu ve Sport Parku Liberec

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá tématem cestovního ruchu a s ním spojených služeb. Mezi ty patří zejména služby ubytovací a stravovací. V práci jsou uvedeny subjekty zastupující tyto služby ve Sport Parku Liberec. Pozornost je věnována zvlášť hotelu Arena a restauraci Stadion. Cílem práce je rozbor těchto subjektů a určení faktorů, které negativně ovlivňují jejich zisk. Na základě těchto znalostí jsou poté představeny návrhy, jak by bylo možné negativní vlivy zmírnit. Součástí práce je také dotazníkové šetření v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb v areálu Sport Parku.
This bachelor thesis deals with the topic of tourism and related services. These include, in particular, accommodation and catering. The thesis presents the subjects representing these services in Sport Park Liberec. Special attention is paid to the Arena Hotel and the Stadion Restaurant. The aim of the work is to analyze these subjects and determine the factors that negatively affect their profit. Based on these findings, suggestions are presented on how the negative impacts could be mitigated. Part of the work is also a questionnaire survey in the field of accommodation and catering services in the area of Sport Park.
Description
Subject(s)
Cestovní ruch, služby, ubytování, stravování, pohostinství, Tourism, services, accommodation, catering, hospitality
Citation
ISSN
ISBN