Národní hokejová liga: Expanze v Severní Americe od roku 1967

Abstract
Tato diplomová práce pojednává o historii expanze Národní hokejové ligy v Kanadě a Spojených státech amerických během období 1967-2017. V práci jsou analyzovány příčiny vzniků a zániků jednotlivých klubových organizací, ekonomické a politické vlivy a příchod Evropanů do soutěže. Zároveň jsou zmapovány změny pravidel a hokejové inovace na severoamerickém kontinentu. Chronologicky jsou zaznamenány slavné týmové generace i historie vítězů Stanley Cupu v jednotlivých ročnících. Dále jsou popsány spory mezi vedením NHL a hráčskou asociací NHL (NHLPA). Poslední kapitola je zaměřena na možné didaktické využití tématu při výuce na druhém stupni základních škol či nižšího stupně gymnázií. Výsledkem je vytvoření uceleného přehledu poznatků o Národní hokejové lize, která se během padesáti let přeměnila ze šestičlenného seskupení v jednatřicetičlennou hokejovou ligu.
This diploma thesis deals with the history of National Hockey League expansion in Canada and the United States of America during the period 1967-2017. The thesis analyzes the causes of the formation and demise of individual club organizations, economic and political influences and the arrival of Europeans to the competition. At the same time, changes in the rules and hockey innovations on the North American continent are mapped. The famous team generations and the history of the Stanley Cup winners in each year are recorded chronologically. Furthermore are described disputes between the NHL management and the NHL Players' Association (NHLPA). The last chapter is focused on the possible didactic use of the topic in teaching at the second stage of primary schools or lower secondary schools. The result is the creation of a comprehensive overview of knowledge about the National Hockey League, which has transformed from a six-member group into a 31-member hockey league within fifty years.
Description
Subject(s)
NHL, NHLPA, lední hokej, Kanada, Spojené státy americké, Evropané, Stanley Cup, problémy, expanze, NHL, NHLPA, ice hockey, Canada, United States of America, Europeans, Stanley Cup, problems, expansion
Citation
ISSN
ISBN