Využití dotačních programů Evropské unie pro růst vybrané jednotky místní samosprávy

Title Alternative:Utilization of grant programmes of the European Union for chosen local authority
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This graduation thesis analyzes the ways of financing the investment project of municipality Jablonec nad Jizerou, which is located in the Liberec region. Theoretical part of the work describes the legal definition of units of local government, municipality economic management, methods of financing the investment projects and methods for evaluating the economic status of municipality. In the practical part is characterized the municipality Jablonec nad Jizerou, its financial management is analyzed and identified individual dysfunctions. On the basis of a selected dysfunction was outlined investment plan and describe possible ways of its financing. The last section analyzes the different ways of financing of the proposed investment plan based on the present characteristics of the municipality.
Diplomová práce se zabývá analýzou způsobů financování investičního záměru obce Jablonec nad Jizerou nacházející se v Libereckém kraji. Teoreticky je v práci popsáno legislativní vymezení jednotky místní samosprávy, hospodaření obce, moţnosti financování investičních záměrů a metody hodnocení hospodaření obce. V praktické části je charakterizována obec Jablonec nad Jizerou, zanalyzováno hospodaření obce a identifikovány jednotlivé dysfunkce. Na základě vybrané dysfunkce je navrţen investiční záměr a popsány moţné způsoby jeho financování. V poslední části jsou vyhodnoceny jednotlivé způsoby financování navrţeného investičního záměru na základě současných charakteristik obce.
Description
katedra: KPE; přílohy: CD ROM; rozsah: 74 s. práce, 56 s. příloh
Subject(s)
local government, municipality, economic management of municipalities, investment project evaluation, eu programs, grants, bank loans, místní samospráva, obec, hospodaření obce, investiční záměr, hodnocení obce, dotace z eu, dotace, bankovní úvěry
Citation
ISSN
ISBN