Výpočet akustických parametrů místnosti

Abstract
Tato bakalářská práce navazuje na ročníkový projekt Výpočet akustických parametrůmístnosti, který jsem rešil minulý rok v rámci mého studia. Tento projekt používal provýpočet akustických parametrů místnosti základní vzorečky, které již byly ověřenypomocí velkého množství měření. Cílem této práce je posunout automatický návrhmateriálů pro optimální akustiku místnosti dále. Zvolený problém zde řeším pomocísimulace zvuku. Zvuk zde simuluji pomocí velkého množství paprsků, které generujízdroje zvuku. Pro optimalitu výpočtu paprsky mezi sebou neinteragují.Pro naprogramování aplikace jsem použil programovací jazyk C++ a vývojové prostředíNetBeans. Cíl se mi povedlo splnit dle mých očekávání. Přesnost výpočtů se v danýchpraktických úlohách pohybovala od 80 % do 99 % podle kvality modelu místnosti,hustoty paprsků zvuku a přesnosti nastavení zdrojů. Vytvořený software umožňuje dvatypy výpočtů, a to bud´ plně automatizovaný výběr materiálů pro optimální akusticképarametry místnosti a nebo výpočet akustických parametrů místnosti s definovanýmrozvržením materiálů, které slouži primárně pro účely ladění akustiky místnostiodborníkovi.
This bachelor project continue on topic from annual project called calculation of accousticparameters of listening room from last year, this annual project used for calculation ofaccoustic parameters of listening room basic formulas, which was verified by lot ofpractical measurement. The main goal of this bachelor project is to improve automaticdesign of materials for optimal accoustic of room. Chosen problem i solved by soundsimulation. I simulate sound by lot of sound rays, which are generated by sources ofsound. For optimal calculation sound rays don't interact between themselfs.I programmed this application in programming language C++ and integrateddevelopment environment NetBeans. I fullfiled main goal. Accuracy of computation canvary from 80% to 99% depends on quality of room model, density of sound rays andprecion of setup of sound sources. Software, which i created have two major types ofcalculation, first of them is fully automated calculation of ideal materials for optimalaccoustic parameters of room and the second one is calculation of accoustic parametersof room with defined materials in room, which is primarly used for tuning accoustic ofroom by experts.
Description
Subject(s)
simulace zvuku, zvukové vlny, paprsky, doba dozvuku, střední pohltivost, akustika, hladina akustického tlaku, zvuk, audio, automatický výpočet doby dozvuku, optimalizacedoby dozvuku místnosti, automatický návrh materiálů, poslechová místnost, zdroj zvuku, sound simulation, sound waves, sound rays, reverberation time, medium absorbtion, accoustic, level of accoustic pressure, sound, audio, automatic calculation of reverbationtime, optimalization of reverberation time in room, automatic design of materials, listening room, source of sound
Citation
ISSN
ISBN