Derivace a její aplikace

Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje tématu derivace funkce jedné proměnné a její aplikace na středoškolské úrovni. Cílem je teoretické shrnutí daného tématu v rozsahu, ve kterém se s ním mohou studenti na středních školách setkat. Důraz je kladen na představení praktického využití derivace funkce jedné proměnné. Součástí práce je také návrh a realizace krátkodobého projektu zaměřeného na optimalizační úlohy. Poslední část bakalářské práce je věnována porovnání výukových materiálů zaměřených na diferenciální počet a zhodnocení jejich způsobu zavedení pojmu derivace funkce jedné proměnné.
This bachelor thesis deals with the derivative of a function of a single variable and its application at the secondary school level. The goal is a theoretical summary of the topic at the secondary school level. The thesis puts an emphasis on practical application of the derivative. The thesis includes a proposal and a realization of short-term project which is directed at an optimization problems. The last part of the bachelor thesis contains a comporison of an educational materials which specialized in differential calculus. This part also includes an assessment of derivative defining in this materials.
Description
Subject(s)
derivace, diferenciální počet, aplikace, střední škola, derivative, differential calculus, application, secondary school
Citation
ISSN
ISBN