Úloha podniku v tvorbě socioekonomického a environmentálního prostředí

Abstract
Bakalářská práce se zabývá společenskou odpovědností firem. Cílem práce je vyhodnotit přínosy plynoucí z aktivit vybraného podniku realizovaných v rámci společenské odpovědnosti firem v sociální a environmentální oblasti pro jeho okolí a navrhnout doporučení dalšího postupu. V první části práce jsou formulována teoretická východiska, která se vztahují ke společenské odpovědnosti firem. Tato část práce se zaměřuje na vymezení a vývoj konceptu společenské odpovědnosti firem, zabývá se pojmem stakeholdeři, uvádí přínosy plynoucí z CSR aktivit podniku a možnosti hodnocení a komunikace CSR. Tato část se také zabývá typovými aktivitami realizovanými v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Druhá část práce popisuje konkrétní společensky odpovědné aktivity vybraného podniku realizované v sociální a environmentální oblasti a přínosy, které z těchto aktivit plynou pro okolí podniku. Následně jsou navržena opatření pro zlepšení stavu CSR v daném podniku.
The bachelor thesis deals with corporate social responsibility. The aim of the thesis is to evaluate benefits for surroundings of the chosen company arising from CSR activities which the company do in social and environmental area and to propose recommendations for further action. In the first part of the thesis are formulated theoretical aspects of corporate social responsibility. This part of thesis focuses on definitions and development of the concept of corporate social responsibility, deals with the concept of stakeholders, introduces the benefits of CSR activities and possibilities of rating and communication CSR. This section also deals with exemplary activities which companies do in economic, social and environmental area. The second part of the thesis describes specific CSR activities which chosen company do in social and environmental area and the benefits of these activities for the surroundings of the company. Subsequently, recommendations are proposed to improve corporate social responsibility in the company.
Description
Subject(s)
společenská odpovědnost firem, životní prostředí, péče o zaměstnance, firemní filantropie, stakeholdeři, corporate social responsibility, environment, care of employees, corporate philanthropy, stakeholders
Citation
ISSN
ISBN