Tvořivý deník a jeho využití v primárním vzdělávání

Abstract
Diplomová práce se zabývá metodou tvořivého deníku a jejím využitím na 1. stupni základní školy. Teoretická část je věnována tvořivosti, přičemž se zaměřuje především na specifika tvořivosti dětí mladšího školního věku a postavení tvořivosti ve výchovně-vzdělávacím procesu. Dále obsahuje seznámení s metodou tvořivého deníku a aspekty jejího zařazení do vyučování. Praktická část přináší metodické listy věnované této metodě, popisuje okolnosti jejich vzniku a nabízí nahlédnutí na průběh a na výsledky realizace těchto metodických listů v praxi. Empirická část poté obsahuje rozbor zpětné vazby získané od žáků, kteří byli součástí realizace, a též obecná doporučení pro užívání metody tvořivého deníku.
This diploma thesis is focused on the Creative Journal method and its use at primary school. The theoretical part is devoted to creativity and it focuses mainly on the specifics of creativity among primary school pupils and the position of creativity in the educational process. This part also introduces the Creative Journal method and the aspects of its inclusion in teaching. The practical part submits methodical sheets regarding this method and describes the circumstances of their creation. It also offers an insight into the process and results of the implementation of these methodical sheets in practice. The empirical part contains an analysis of the feedback obtained from the pupils who participated in the implementation, and general recommendations for the application of the Creative Journal method.
Description
Subject(s)
tvořivost, tvořivý deník, Lucia Capacchione, primární vzdělávání, tvořivé vyučování, výtvarná výchova, slohová výchova, osobnostní a sociální výchova, creativity, The Creative Journal, Lucia Capacchione, primary school education, creative teaching, art education, stylistic education, personal and social education
Citation
ISSN
ISBN