Zahřívací aktivity v hodinách anglického jazyka na prvním stupni základní školy

Abstract
Diplomová práce se zabývá využitím zahřívacích aktivit v hodinách anglického jazyka na prvním stupni základní školy. Cílem diplomové práce je dokázat, že využívání zahřívacích aktivit ve výuce anglického jazyka je vhodným nástrojem pro motivaci a aktivizaci žáků, který zároveň slouží k výuce anglického jazyka.Teoretická část diplomové práce se soustředí na charakteristiku dětí mladšího školního věku, způsoby výuky anglického jazyka a zařazení zahřívacích aktivit do výuky anglického jazyka s ohledem na požadavky žáků mladšího školního věku.V praktické části se nachází popis a výsledky projektu, během kterého byla praxí ověřena vhodnost zařazení zahřívacích aktivit do výuky anglického jazyka a bylo prokázáno, že tyto aktivity dokážou aktivizovat a motivovat žáky a že jsou žáky pozitivně přijímány.
The thesis is concerned about the use of warm-up activities in English classrooms in elementary schools. The goal of the thesis is to prove that using warm-up activities is an appropriate tool in teaching English for motivating and stimulating pupils that still achieves the goal of teaching English.The theoretical part of the thesis focuses on the characteristics of elementary school children, forms of teaching English, and the inclusion of warm-up activities into the tea-ching of English concerning the needs of elementary school pupils.The practical part of the thesis includes descriptions and results of the project during which the suitability of including warm-up activities into the teaching of English was verified by practice and it was proven that these activities can stimulate, and motivate pupils and that the pupils view them positively.
Description
Subject(s)
1. stupeň základní školy, výuka anglického jazyka, hry, zahřívací aktivity, dítě mladšího školního věku, aktivizace, motivace, elementary school, teaching English, games, warm-up activities, elementary school child, stimulation, motivation
Citation
ISSN
ISBN