Uplatnění projektového řízení ve vybrané organizaci

Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou projektového řízení ve vybrané společnosti. Je zde obsažena teoretická problematika projektu a projektového řízení s důvody pro jeho uplatnění. Zároveň jsou v práci uvedeny metody pomáhající k úspěšnému řízení projektů. V další části dojde k seznámení s vybranou společností, která implementovala projektové řízení, seznámení se stylem řízení projektů. Práce je zakončena zhodnocením implementovaného projektového řízení a doporučeními pro jeho zefektivnění.
The diploma thesis deals with the issue of project management in a selected company. It contains theoretical issues of the project and project management with reasons for its application. At the same time, methods helping to successfully manage projects are presented in the work. In the next part, there will be an introduction to a selected company that has implemented project management, an introduction to the style of project management. The work ends with an evaluation of the implemented project management and recommendations for its streamlining.
Description
Subject(s)
Projekt, projektové řízení, implementace, procesy, fáze projektu, Project, project management, implementation, processes, project phases
Citation
ISSN
ISBN