Inkluzivní vzdělávání

Title Alternative:Inclusive Education
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Předložená bakalářská práce se zabývala inkluzivním vzděláváním u žáků s mentální retardací (dále jen MR) a poruchami autistického spektra (dále jen PAS). Cílem předložené práce bylo zmapovat postoje veřejnosti k inkluzivnímu vzdělávání žáků s MR a PAS. Práce byla rozdělena na dvě části, na část teoretickou a část praktickou. Jednotlivé kapitoly v teoretické části jsou zaměřeny na vymezení pojmu MR, její etiologie, příčiny a příznaky, pojmu pervazivní vývojové poruchy, jejich členění a jednotlivé charakteristiky. Nedílnou součástí je též kapitola o inkluzivním vzdělávání, jeho možnostech, legislativě a personálnímu zabezpečení. Praktická část se věnovala samotnému vyhodnocování dat z dotazníku, který byl předložen osloveným respondentům. Největším přínosem této bakalářské práce bylo zjištění skutečných názorů a postojů veřejnosti k inkluzivnímu vzdělávání žáků s MR a PAS.
Description
64 s., 5 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
integrated education, mental retardation, integrovaná výchova a vzdělávání, mentální retardace
Citation
ISSN
ISBN