Rodina Masopustova v historických turbulencích 18.-20. století

Abstract
V této bakalářské práci popisuji historické události, které měly vliv na celou řadu českých rodin. Jako příklad jsem použila rodinu Daniela Masopusta a jeho širšího příbuzenstva. V obsahu práce se zabývám obdobími, jež ovlivňovala jejich životy. Líčím, jak členové této rodiny byli nuceni přizpůsobit se politickému a náboženskému uspořádání společnosti, a s jakými těžkostmi se potýkali v průběhu dvou světových válek. Text se vrací do počátku 18. století, do období nevolnictví a závislosti na vrchnosti, kdy poddaní měli zejména povinnost robotovat a odvádět poddanské dávky. Výklad pokračuje chronologicky v období osvícenského absolutismu, tereziánských a josefínských reforem. Lidé, kteří neměli dostatek úrodné půdy, nebo neměli tu možnost dostat se k takovému množství půdy, aby uživila je a jejich rodinu, se odhodlali k hospodářské emigraci z Českých zemí. Ti, kteří byli schopni soustředit dostatek finančních prostředků na cestu za oceán se usídlili např. v USA. Jiní naopak směřovali na východ Evropy a emigrovali na území dnešní Ukrajiny. Zásadní pro rodinu Masopustovu bylo osidlování Volyně na začátku dvacátého století, konsekvence světového konfliktu a následná poválečná reemigrace do vlasti v roce 1945. Závažné změny v politickém uspořádání Československa po roce 1948 připravily rodinu o majetek a vyhrotily už tak komplikované rodinné vztahy. Bakalářská práce se uzavírá výkladem dějin rodiny po zhroucení komunistického režimu v roce 1989, ale všímá si i důsledků, které měly polistopadové události až do roku 1993.
In this bachelor's thesis I describe the historical events that affected a number of Czech families. As an example, I used the family of Daniel Masopust and his broader relatives. In the content of the work I deal with the periods that affected their lives. I describe how the members of this family were forced to adapt themselves to the political and religious organization of society, and what difficulties they faced during the two world wars. The text dates back to the beginning of the 18th century, to the period of serfdom and dependence on the nobility, when the subjects were mainly obliged to work a part of the week involuntarily for the nobility (in Czech to robotize) and deliver serf benefits. The interpretation continues chronologically in the period of Enlightenment absolutism, Theresian and Joseph reforms. People who did not have enough fertile land, or did not have the opportunity to access large amounts of land to feed them and their families, decided for economic emigration from the Czech lands. Those who were able to concentrate sufficient funds on the journey across the ocean settled in the USA, for example. Others, on the other hand, headed for East of Europe and emigrated to the territory of present-day Ukraine. The settlement of Volhynia at the beginning of the twentieth century, the consequences of the world conflict and the subsequent post-war re-emigration to his homeland in 1945 were crucial for the Masopust family. Serious changes in the political organization of Czechoslovakia after 1948 deprived the family of property and exacerbated the already complicated family relationships. The bachelor's thesis concludes with an explanation of the family's history after the collapse of the communist regime in 1989, but also notes the consequences of the post - November events up to 1993.
Description
Subject(s)
Banderovci, hospodářská emigrace, Masopust, Minnesota, osvícenský absolutismus, Passarella (Venetien Italie), Podkarpatská Rus, Protektorát Čechy a Morava, první a druhá světová válka, reemigrace, socialismus, Sudety, Texas, USA, Vlasovci, Volyň, Zdolbunov, Banderas, economic emigration, Masopust, Minnesota, enlightement absolutism, Passarella (Venetien Italy), Subcarpathian Russia, Protectorate of Bohemia and Moravia, World War I and World War II, re-emigration, socialism, Sudetenland, Texas, United States of America, Vlasov's Army, Volhynia, Zdolbunov
Citation
ISSN
ISBN